Tin mới nhất
Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng Cao đẳng Thiết kế.
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 11
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 5160565
  Hiện tại có 13106 khách
Quan hệ cổ đông
Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng Cao đẳng Thiết kế.
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 11
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2019
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020
Sửa đổi điều lệ Công ty lần 10
Các tin khác
Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2 (13/05/2020)
Nghị quyết 01 của hội đồng quản trị (Thay đổi nhân sự HĐQT) (13/05/2020)
Nghị quyết 02 của hội đồng quản trị (Nhân sự các trưởng phòng ban) (13/05/2020)
Sơ yếu lý lịch đề cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (02/05/2020)
Bổ sung tờ trình trước ĐHDCDTN 2020 (Sửa đổi quy chế Quản trị nội bô) (23/04/2020)
Thông báo (thư mời) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (12/05) (22/04/2020)
Danh sách người sở hữu chứng khoáng đến ngày 23/03/2020 (22/04/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HDQT-BKS nhiệm kỳ 4 (22/04/2020)
Báo cáo thường niên 2019 (01/04/2020)
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (01/04/2020)
Trang:[1]2345678910
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com